Education template  

Распоред контролних и писмених задатакаI-2
Распоред планираних писмених провера знања у 2. полугодишту

Предмет Тема Датум
Математика Бројеви до 10 29. 1. 2021.
Свет око нас Сналажење у времену 3. 2. 2021.
Математика Својства сабирања и одузимања, одређивање непознатог броја 25. 2. 2021.
Свет око нас Човек и материјали 3. 3. 2021.
Математика Бројеви друге десетице, парни и непарни бројеви 16. 3. 2021.
Свет око нас Нежива природа 5. 4. 2021.
Математика Сабирање и одузимање бројева до 20 8. 4. 2021.
Математика Сабирање и одузимањедесетица, упоређивањебројевапрвестотине 22. 4. 2021.
Српски језик Читање и писање научених слова 27. 4. 2021.
Српски језик Разумевање прочитаног 21. 5. 2021.
Свет око нас Човек, део природе 2. 6. 2021.
Математика Сабирање и одузимањебројевадо 100 4. 6. 2021.
Математика Новац и мерењедужине 14. 6. 2021.
Српски језик Употреба великог слова 18. 6. 2021.
Математика Годишња провера знања 21. 6. 2021.
 
 

Распоред писаних провера I-2
 
Предмет Датум провере Садржај рада
Српски језик 18. 12. 2020. Читамо и пишемо штампаним словима
Математика 15. 9. 2020. Предмети у простору и односи међу њима
7. 10. 2020. Геометрија
10. 11. 2020. Бројеви 1, 2, 3, 4 и 5
23. 12. 2020. Писање и читање бројева од 0 до 10, сабирање и одузимање
Свет око нас 30. 9. 2020. Школа
14. 10. 2020. Насеље
9. 12. 2020. Ја, породица и дом
13. 1. 2021. Сналажење у времену

КАЛЕНДАР ПРОВЕРА ЗНАЊА - ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ II 2

  • СЕПТЕМБАР
  ПРВА НЕДЕЉА ДРУГА НЕДЕЉА ТРЕЋА НЕДЕЉА ЧЕТВРТА НЕДЕЉА ПЕТА НЕДЕЉА
СРПСКИ ЈЕЗИК   ИНИЦИЈАЛНИ ТЕСТ      
МАТЕМАТИКА   ИНИЦИЈАЛНИ ТЕСТ   САБИРАЊЕ И ОДУЗИМАЊЕ  
СВЕТ ОКО НАС          
  • ОКТОБАР
  ПРВА НЕДЕЉА ДРУГА НЕДЕЉА ТРЕЋА НЕДЕЉА ЧЕТВРТА НЕДЕЉА ПЕТА НЕДЕЉА
СРПСКИ ЈЕЗИК       ПРАВОПИСНИ ДИКТАТ  
МАТЕМАТИКА   СВОЈСТВА САБИРАЊА И ОДУЗИМАЊА      
СВЕТ ОКО НАС     ДРУГИ И ЈА    
  • НОВЕМБАР
  ПРВА НЕДЕЉА ДРУГА НЕДЕЉА ТРЕЋА НЕДЕЉА ЧЕТВРТА НЕДЕЉА ПЕТА НЕДЕЉА
СРПСКИ ЈЕЗИК   РЕЧЕНИЦЕ ПРЕМА ЗНАЧЕЊУ И ОБЛИКУ      
МАТЕМАТИКА РИМСКЕ ЦИФРЕ     ГЕОМЕТРИЈА  
СВЕТ ОКО НАС          
  • ДЕЦЕМБАР
  ПРВА НЕДЕЉА ДРУГА НЕДЕЉА ТРЕЋА НЕДЕЉА ЧЕТВРТА НЕДЕЉА ПЕТА НЕДЕЉА
СРПСКИ ЈЕЗИК     ИМЕНИЦЕ    
МАТЕМАТИКА       МНОЖЕЊЕ  
СВЕТ ОКО НАС   КУЛТУРА ЖИВЉЕЊА      
  • ЈАНУАР
  ПРВА НЕДЕЉА ДРУГА НЕДЕЉА ТРЕЋА НЕДЕЉА ЧЕТВРТА НЕДЕЉА ПЕТА НЕДЕЉА
СРПСКИ ЈЕЗИК     ПОЛУГОДИШЊИ ТЕСТ ЧИТАМО И ПИШЕМО ЛАТИНИЦУ  
МАТЕМАТИКА         МНОЖЕЊЕ
СВЕТ ОКО НАС          

 Распоред писаних провера за актив трећег разреда


Распоред писаних провера за математику

12.10.2020. - Бројеви до 1000 Сабирање и одузимање. Римске цифре
  2.11.2020.  -Сабирање и одузимање
17.11.2020. - Сабирање и одузимање
15.12.2020. - Множење и дељење двоцифреног броја једноцифреним
22.12.2020. - Множење и дељење троцифреног броја једноцифреним
13.01.2021. - Праве и углови
19.02.2021. - Сабирање и одузимањедо 1000
  8.03.2021. - Једначине и неједначине
29.03.2021. - Множење и дељење једноцифреним бројем
15.04.2021. - Једначине и редослед рачунских операција
31.05.2021. - Правоугаоник, квадрат, троугао
   8.06.2021. - Мерење и мере
15.06. 2021. - Разломци
 
 Распоред писаних провера за српски језик

  7.10.2020. - Именице
19.11.2020. - Придеви
16.12.2020. - Правописна вежба
25.01.2021. - Глаголи
  1.03.2021. - Употреба великог слова
  7.04.2021. - Врсте речи
26.05.2021. - Правописнаправила
  7.06.2021. - Научили смо из граматике
11.06.2021. - Научили смо из књижевности
 
Распоред писаних провера за природу и друштво
 
29.10.2020. Наш крај
26.11.2020. Прошлост, временске одреднице
25.03.2021. Вода, ваздух, материјали
   8.4.2021.  Кретање, светлост и звук
  17.6.2021. Животне заједнице

   Распоред писаних провера IV разред
 

Предмет
Врста
Недеља у месецу
Српски језик контролни задатак /Именице 4/09
Математика контролни задатак /Скуп N и N0 2/10
Природа и друштво контролни задатак / Србија- Моја домовина 3/10
Српски језик писмени задатак / Први писмени задатак 3/10
Српски језик контролни задатак / Личне заменице 1/11
Математика
 
писмени задатак /Први писмени задатак 1/11
Математика
 
контролни задатак /Површина правоугаоника и квадрата 3/11
Српски језик контролни задатак /Придеви 5/11
Природа и друштво контролни задатак /Биљни и животињски свет Србије 1/12
Српски језик писмени задатак /Други писмени задатак 3/12
Математика контролни задатак /Неједначине са сабирањем и одузимањем 4/12
Српски језик контролни задатак/Глаголи 4/12
Математика писмени задатак/Други писмени задатак 5/12
Природа и друштво контролни задатак/Природна богатства и делатности људи у РС 3/01
Српски језик контролни задатак/Бројеви 4/01
Математика контролни задатак/Површина квадра и коцке 5/01

 РАСПОРЕД КОНТРОЛНИХ И ПИСМЕНИХ РАДОВА  II ПОЛУГОДИШТЕ - 2020/2021.

5-1 ФЕБРУАР МАРТ АПРИЛ МАЈ ЈУН
српски   а  3.3.контролни
б 4.3. контролни
б 10.3. писмени
а 11.3. писмени
  а 27.05. контролни
б 26.05. контролни
б 12.05. писмени
а 13.05. писмени
 
математика 09.02. писмени
 10.02. писмени
 16.03. контролни
17.03. контролни
13.04. писмени
14.04. писмени
   
01.06. писмени
02.06.писмени
енглески 26.02. контролни 01.03. контролни    21.05. писмени
 24.05. писмени
 
немачки  б 02.02. контролни
 а 05.02. контролни
       
биологија 18.02. контролни   22.04. контролни    
географија          
 5-2 ФЕБРУАР МАРТ АПРИЛ МАЈ ЈУН
српски   а  3.3.контролни
б 4.3. контролни
б 10.3. писмени
а 11.3. писмени
  а 27.05. контролни
б 26.05. контролни
б 12.05. писмени
а 13.05. писмени
 
математика 09.02. писмени
 10.02. писмени
 16.03. контролни
17.03. контролни
 
13.04. писмени
14.04. писмени
  01.06. писмени
02.06.писмени
енглески  б 25.02. контролни
 а 22.02. контролни
    б 20.05. писмени
а 17.05. писмени
 
немачки б 02.02. контролни
 а 05.02. контролни
       
биологија А 17.02. контролни
Б 24.02. контролни
  А 20.04. конролни
Б 21.04. контрол.
   
географија          
 5-3 ФЕБРУАР МАРТ АПРИЛ МАЈ ЈУН
српски 22.02. контролни
23.02. контролни
22.03. писмени
23.03. писмени
08.04. контролни
09.04. контролни
20.05. писмени
21. 05. писмени
08.06. контролни
09.06. контролни
 
математика 08.02. писмени
09.02. писмени
15.03. контролни
16.03. контролни
12.04. писмени
15.04. писмени
31.05. писмени  
01.06. писмени
енглески   02.03. контролни
03.03. контролни
  25.05. писмени
26.05. писмени
 
немачки б 02.02. контролни
 а 05.02. контролни
       
биологија А 17.02.
Б 18.02.
  А 22.04
Б 21.04.
   
географија          

 

6-1 ФЕБРУАР МАРТ АПРИЛ МАЈ ЈУН
српски 04.02. контролни
05.02. контролни
24.03. писмени
25.03. писмени
07.04. контролни
08.04. контролни
26.05. писмени
27. 05. писмени
12.05. контролни
13.05. контролни
 
математика 11.02. писмени
12.02. писмени
17.03. писмени
18.03. писмени
15.04. контролни
16.04. контролни
27.05. писмени
28.05. писмени
 
10.06. контролни
11.06. контролни
енглески    02.03. контролни
 05.03. контролни
  18.05. писмени
21.05. писмени
 
немачки  б 08.02. контролни
 а 09.02. контролни
б 08.03. контролни
 а 09.03. контролни
 б 05.04.писмени
 а 06.04. писмени
а31.05.контролни б01.06.контролни
физика    16.03. контролни
 19.03. контролни
     
географија   10.03. контролни
11.03. контролни
     
биологија          
6-2 ФЕБРУАР МАРТ АПРИЛ МАЈ ЈУН
српски 01.02. контролни
02.02. контролни
22.03. писмени
23.03. писмени
05.04. контролни
06.04. контролни
25.05. писмени
24. 05. писмени
10.05. контролни
11.05. контролни
 
математика 11.02. писмени
12.02. писмени
17.03. писмени
18.03. писмени
15.04. контролни
16.04. контролни
27.05. писмени
28.05. писмени
 
10.06. контролни
11.06. контролни
енглески    02.03. контролни
 03.03. контролни
  18.05. писмени
19.05. писмени
 
немачки  б 08.02. контролни
 а 11.02. контролни
б 08.03. контролни
 а 11.03. контролни
 б 05.04.писмени
 а 08.04. писмени
б31.05.контролни а03.06.контролни
физика   24.03. контролни
25.03. контролни
     
географија 23.02. контролни
26.02. контролни
       
биологија   А 15.03.контролни
Б 16.03. контролни
А 26.04.
Б 27.04.
   
6-3 ФЕБРУАР МАРТ АПРИЛ МАЈ ЈУН
српски 01.02. контролни
02.02. контролни
22.03. писмени
23.03. писмени
05.04. контролни
06.04. контролни
25.05. писмени
24. 05. писмени
10.05. контролни
11.05. контролни
 
математика 17.02. писмени
18.02. писмени
24.03. контролни
25.03. контролни
12.04. писмени
14.04. писмени
 
26.05. писмени
27.05.писмени
 
енглески    01.03. контролни
 04.03. контролни
   17.05. писмени
 20.05. писмени
 
немачки  б 12.02. контролни
 а 11.02. контролни
б 12.03. контролни
 а 11.03. контролни
 б 09.04.писмени
 а 08.04. писмени
  а03.06.контролни
б04.06.контролни
физика   16.03. контролни
19.03. контролни
     
географија   26.03. контролни
30.03. контролни
     
биологија          
7-1 ФЕБРУАР МАРТ АПРИЛ МАЈ ЈУН
српски    а 03.03. контролни
 б 04.03. контролни
 б 10.03. писмени
 а 11.03. писмени
  б 26.05. контролни
а 27. 05.контролни
б 12.05. писмени
а 13.05. писмени
 
 
математика 08.02. писмени
09.02. писмени
15.03. контролни
16.03.контролни
12.04. писмени
13.04. писмени
31.05. писмени
01.06. писмени
 
енглески   01.03. контролни
02.03. контролни
  17.05. писмени
18.05. писмени
 
немачки  б 04.02. контролни
 а 01.02. контролни
б 08.03. контролни
 а 11.03. контролни
 б 05.04.писмени
 а 08.04. писмени
а24.05.контролни
б 27.05контролни
 
физика   18.03. контролни
19.03. контролни
     
хемија а 11.02контролни
б 12.02.контролни
  а15.04.контролни
б 16.04контролни
   а03.06.контролни
 б04.06.контролни
биологија А 16.03.
Б 19.03.
  А 20.04.
Б 23.04.
   
географија 19.02. контролни
26.02. контролни
       

 

 7-2 ФЕБРУАР МАРТ АПРИЛ МАЈ ЈУН
српски    03.03. контролни
  04.03. контролни
 10.03. писмени
  11.03. писмени
  26.05. контролни
27. 05.контролни
12.05. писмени
13.05. писмени
 
 
математика 10.02. писмени
11.02. писмени
17.03. контролни
16.03.контролни
14.04. писмени
15.04. писмени
  02.06. писмени
03.06. писмени
енглески   02.03. контролни
03.03. контролни
  18.05. писмени
19.05. писмени
 
немачки  б 02.02. контролни
 а 05.02. контролни
б 12.03. контролни
 а 09.03. контролни
 б 09.04.писмени
 а 06.04. писмени
а25.05.контролни
б 28.05контролни
 
физика   17.03. контролни
18.03. контролни
     
хемија а 08.02контролни
б 09.02.контролни
  а12.04.контролни
б 13.04контролни
 а 31.05  
б01.06.контролни
биологија   А 18.03.
Б 19.03.
А 22.04.
Б 23.04.
   
географија 17.02. контролни
22.02. контролни
       
 7-3 ФЕБРУАР МАРТ АПРИЛ МАЈ ЈУН
српски    а03.03. контролни
 б04.03. контролни
 а 10.03. писмени
  б 11.03. писмени
  б 26.05. контролни
а 27. 05.контролни
б12.05. писмени
а13.05. писмени
 
 
математика 17.02. писмени
18.02. писмени
18.03. контролни
17.03.контролни
08.04. писмени
07.04. писмени
  01.06. писмени
02.06. писмени
енглески   02.03. контролни
05.03. контролни
  18.05. писмени
21.05. писмени
 
немачки  б 02.02. контролни
 а 05.02. контролни
б 12.03. контролни
 а 09.03. контролни
 б 09.04.писмени
 а 06.04. писмени
а25.05.контролни
б 28.05контролни
 
 
физика   16.03. контролни
19.03. контролни
     
хемија а 08.02контролни
б 11.02.контролни
  а12.04.контролни
б 15.04контролни
 а 31.05контролни  
б03.06.контролни
биологија   А 15.03.
Б 22.03.
А 21.04.
Б 26.04.
   
географија 23.02. контролни
25.02. контролни
       
 8-1 ФЕБРУАР МАРТ АПРИЛ МАЈ ЈУН
српски    03.03. контролни
 04.03. контролни
 11.03. писмени
 12.03. писмени
28.04. контролни
29.04. контролни
13.05. писмени
14.05. писмени
 
 
математика 09.02. писмени
10.02. писмени
16.03. писмени
17.03. писмени
06.04. контролни
07.04. контролни
11.05писмени
12.05. писмени
25.05 контролни
26.05. контролни
 
енглески 18.02. контролни
19.02. контролни
  22.04. писмени
23.04.писмени
20.05. контролни
21.05. контролни
 
немачки  б 02.02. контролни
 а 05.02. контролни
б 05.03. контролни
 а 02.03. контролни
 б 09.04.писмени
 а 06.04. писмени
а25.05.контролни
б 28.05контролни
 
 
физика   23.03. контролни
26.03. контролни
     
хемија а 22.02контролни
б 23.02.контролни
  а12.04.контролни
б 13.04контролни
 а 17.05контролни
 б 18.05.контролни
 
биологија          
географија     24.03.контролни
25.03. контролни
   
 8-2 ФЕБРУАР МАРТ АПРИЛ МАЈ ЈУН
српски    03.03. контролни
 04.03. контролни
 11.03. писмени
 12.03. писмени
28.04. контролни
29.04. контролни
14.05. писмени
 
 
математика 10.02. писмени
11.02. писмени
18.03. писмени
17.03. писмени
08.04. контролни
07.04. контролни
13.05писмени
12.05. писмени
27.05 контролни
26.05. контролни
 
енглески 24.02. контролни
17.02. контролни
  21.04. писмени
26.04.писмени
   
немачки  б 02.02. контролни
 а 01.02. контролни
б 02.03. контролни
 а 01.03. контролни
 б 05.04.писмени
 а 06.04. писмени
а25.05.контролни
б 24.05контролни
 
физика   23.03. контролни
24.03. контролни
     
хемија а 22.02контролни
б 25.02.контролни
  а12.04.контролни
б 15.04контролни
 а 17.05контролни
 б 20.05.контролни
 
биологија          
географија     22.03.контролни
25.03. контролни
   
 8-3 ФЕБРУАР МАРТ АПРИЛ МАЈ ЈУН
српски    03.03. контролни
 04.03. контролни
 11.03. писмени
 12.03. писмени
28.04. контролни
29.04. контролни
13.05. писмени
14.05. писмени
 
 
 
математика 09.02. писмени
10.02. писмени
16.03. писмени
17.03. писмени
06.04. контролни
07.04. контролни
11.05писмени
12.05. писмени
25.05 контролни
26.05. контролни
 
енглески 18.02. контролни
19.02. контролни
  22.04. писмени
23.04.писмени
   
немачки  б 04.02. контролни
 а 01.02. контролни
б 04.03. контролни
 а 01.03. контролни
 б 05.04.писмени
 а 08.04. писмени
а27.05.контролни
б 24.05контролни
 
физика   24.03. контролни
25.03. контролни
     
хемија   а 23.02контролни
  б 26.02. контролни
   а 13.04. контролни
 б 16.04. контролни
 а 18.05 контролни
 б 21.05. контролни
 
биологија          
географија  

 
23.03. контролни
25.03. контролни
     РАСПОРЕД КОНТРОЛНИХ И ПИСМЕНИХ РАДОВА
 I ПОЛУГОДИШТЕ - 2020/2021.
 

5-1 СЕПТЕМБАР ОКТОБАР НОВЕМБАР ДЕЦЕМБАР
српски иницијални 9.09 писмени 15.10
контролни29.10
  писмени 10.12
 
математика   иницијални 9.09 писмени 27.10
контролни 6.10
   
енглески   контролни
19.10 б
26.10 а
  писмени
7.12
немачки   09.10. а
16.10. б
  контролни
15.12
биологија  28.09 а 1.10 б 23.11 а
26.11 б
 
географија   контролни 16.10
контролни 23.10
   
 5-2 СЕПТЕМБАР ОКТОБАР НОВЕМБАР ДЕЦЕМБАР
српски иницијални 9.09 писмени 15.10
контролни29.10
  писмени 10.12
 
математика   иницијални    9.09 писмени 27.10
контролни 6.10
   
енглески   контролни
19.10 б
26.10 а
писмени 30.11.б писмени
3.12
 
немачки   09.10. а
16.10. б
  контролни
15.12
биологија  29.09 б
30.09. а
  25.11 а
24.11 б
 
географија     контролни 19.11
 26.11
 
 5-3 СЕПТЕМБАР ОКТОБАР НОВЕМБАР ДЕЦЕМБАР
српски иницијални 7.09 писмени 08.10
контролни27.10
Контролни 30.11 писмени 15.12
 
математика   контролни
05.10. / 06.10.
писмени
 26.10 /27.10
контролни 30.11. контролни 07.12
 
енглески   контролни
20.10 б
21.10 а
  писмени
08.12
немачки   09.10. а
16.10. б
  контролни
18.12
биологија  30.09 а 01.10. б 25.11 а
26.11 б
 
географија   контролни 19.10
контролни 12.10
   

 


 

6-1 СЕПТЕМБАР ОКТОБАР НОВЕМБАР ДЕЦЕМБАР
српски  иницијални 10.09 контролни
08.10
писмени 23.10
 
контролни19.11
 
писмени 09.12
 
математика   писмени 29.10
контролни 09.10
   
енглески   контролни
20.10. а
27.10. б
  писмени
04.12.
немачки  контролни
 28.09.
29.09.
  писмени
02.11
03.11
 
физика   контролни
13.10
   
географија   контролни
14.10
15.10
   
биологија   05.10 б
06.10 а
24.11  
6-2 СЕПТЕМБАР ОКТОБАР НОВЕМБАР ДЕЦЕМБАР
српски  иницијални 08.09 контролни
06.10
писмени 22.10
 
контролни17.11
 
писмени 08.12
 
математика   писмени 30.10
контролни 07.10
   
енглески   контролни
20.10. б
21.10. а
писмени
24.11. б
25.11. а
писмени
08.12
немачки  
 
контролни 01.10
08.10
писмени
02.11
05.11
 
физика   контролни
14.10
   
географија   контролни
16.10
13.10
   
биологија  28.09 а
29.09 б
  30.11 б 1.12.

  

6-3 СЕПТЕМБАР ОКТОБАР НОВЕМБАР ДЕЦЕМБАР
српски  иницијални 09.09 контролни
07.10
писмени 23.10
 
контролни
17.11
 
писмени 08.12
 
математика   контролни 07.10 /08.10
писмени
28.10 / 29.10
контролни контролни 02.12. / 03.12.
енглески   контролни
20.10. а
27.10. б
писмени
30.11. б
писмени
03.12.
немачки  
 
контролни
 01.10.
02.10.
писмени
05.11
06.11
 
физика   контролни
13.10
   
географија   контролни
16.10
20.10
   
биологија   06.10 а
09.10 б
  24.11  

 

7-1 СЕПТЕМБАР ОКТОБАР НОВЕМБАР ДЕЦЕМБАР
српски  
 
иницијални 09.09
 
 
писмени 12.10 контролни07.10
 
 
  писмени 10.12
 
математика иницијални  04.09
 
контролни 06.10
 
писмени 17.11  
енглески   контролни
19.10 б
20.10 а
писмени 30.11 б  писмени
 01.12.
немачки  
контролни 28.09
 
 
контролни 01.10. писмени
02.11
05.11
 
 
физика   контролни15.10
 
   
хемија   контролни
 08.10 а
09.10 б
контролни
05.11
 
биологија  
 29.09. б
контролни
02.10 а
 
  контролни
11.12.
 
географија  
 
     

 

 7-2 СЕПТЕМБАР ОКТОБАР НОВЕМБАР ДЕЦЕМБАР
српски  
 
 
писмени 12.10 контролни26.10   писмени 04.12
 
математика иницијални  03.09
 
контролни 06.10 писмени 17.11  
енглески   контролни
21.10 б
20.10 а
   писмени
 02.12.
немачки  
контролни 29.09
контролни 16.10. писмени
03.11
06.11
 
физика   контролни14.10
 
   
хемија   контролни
 06.10 а
05.10 б
контролни
05.11
 
биологија  
 
Контролни
01.10 б
02.10 а
 
  контролни
11.12.
 
географија  
 
     

 

 7-3 СЕПТЕМБАР ОКТОБАР НОВЕМБАР ДЕЦЕМБАР
српски  
иницијални 09.09
 
писмени 14.10 контролни07.10   писмени 10.12
 
математика иницијални  04.09
 
контролни 06.10 писмени 17.11  
енглески   контролни
20.10 а
23.10 б
   писмени
 04.12.
немачки  
контролни 29.09
контролни 02.10. писмени
03.11
06.11
 
 
физика   контролни13.10
 
   
хемија   контролни
 01.10 б
08.10 а
контролни
05.11
 
биологија  
 30.09. а
Контролни
05.10 б
 
  контролни
09.12
географија  
 
     

  

 8-1 СЕПТЕМБАР ОКТОБАР НОВЕМБАР ДЕЦЕМБАР
српски  
 
иницијални 09.09
 
 
писмени
 08.10
контролни 19.10
 
 
контролни
25.11
 
писмени 09.12
 
математика контролни 29.09
 
писмени 20.10
 
контролни 24.11  
енглески  
 
 
контролни
22.10 а
23.10 б
 
  писмени
03.12.
04.12.
немачки  
 
контролни 25.09  - прва група
 
контролни
02.10
 
писмени 03.11
писмени 06.11
 
физика  
 
 
контролни
13.10
 
   
хемија  
 
 
Контролни
12.10 а
13.10 б
 
 
  контролни 01.12
биологија  
 
 
контролни
09.10. б
16.10. а
   
географија  
 
     

  

 8-2 СЕПТЕМБАР ОКТОБАР НОВЕМБАР ДЕЦЕМБАР
српски  
 
 
 
писмени
 09.10
контролни 19.10
 
 
контролни
27.11
 
писмени 09.12
 
математика контролни 30.09
 
писмени 21.10
 
контролни 25.11  
енглески  
 
 
контролни
19.10 б
26.10 а
 
  писмени
07.12.
немачки  
 
контролни 29.09  - прва група
 
контролни
06.10
 
писмени 02.11
писмени 03.11
 
физика  
 
 
контролни
13.10
 
   
хемија  
 
 
контролни
12.10 а
15.10 б
 
 
  контролни 01.12
биологија  
 
 
контролни
09.10. б
16.10. а
   
географија  
 
     

 

 8-3 СЕПТЕМБАР ОКТОБАР НОВЕМБАР ДЕЦЕМБАР
српски  
 
 
 
писмени
 09.10
контролни 19.10
 
 
контролни
27.11
 
писмени 09.12
 
математика контролни 29.09
 
писмени 20.10
 
контролни 24.11  
енглески  
 
 
контролни
22.10 а
23.10 б
 
  писмени
04.12.
немачки  
 
контролни 28.09 
 
контролни
01.10
 
писмени 02.11
писмени 05.11
 
 
физика  
 
 
контролни
14.10
 
   
хемија  
 
 
контролни
13.10 б
16.10 а
 
 
  контролни 01.12
биологија  
 
 
контролни
08.10. а
05.10. б
   
географија  
 
     

 


 


Пројекат Наша Школа (nasaskola.rs) © Академија Филиповић
Нека права задржана. Администратори школа су одговорни за објављени садржај