Education template  

Распоред контролних и писмених задатака

Распоред писаних провера I-2
 
Предмет Датум провере Садржај рада
Српски језик 18. 12. 2020. Читамо и пишемо штампаним словима
Математика 15. 9. 2020. Предмети у простору и односи међу њима
7. 10. 2020. Геометрија
10. 11. 2020. Бројеви 1, 2, 3, 4 и 5
23. 12. 2020. Писање и читање бројева од 0 до 10, сабирање и одузимање
Свет око нас 30. 9. 2020. Школа
14. 10. 2020. Насеље
9. 12. 2020. Ја, породица и дом
13. 1. 2021. Сналажење у времену

КАЛЕНДАР ПРОВЕРА ЗНАЊА - ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ II 2

  • СЕПТЕМБАР
  ПРВА НЕДЕЉА ДРУГА НЕДЕЉА ТРЕЋА НЕДЕЉА ЧЕТВРТА НЕДЕЉА ПЕТА НЕДЕЉА
СРПСКИ ЈЕЗИК   ИНИЦИЈАЛНИ ТЕСТ      
МАТЕМАТИКА   ИНИЦИЈАЛНИ ТЕСТ   САБИРАЊЕ И ОДУЗИМАЊЕ  
СВЕТ ОКО НАС          
  • ОКТОБАР
  ПРВА НЕДЕЉА ДРУГА НЕДЕЉА ТРЕЋА НЕДЕЉА ЧЕТВРТА НЕДЕЉА ПЕТА НЕДЕЉА
СРПСКИ ЈЕЗИК       ПРАВОПИСНИ ДИКТАТ  
МАТЕМАТИКА   СВОЈСТВА САБИРАЊА И ОДУЗИМАЊА      
СВЕТ ОКО НАС     ДРУГИ И ЈА    
  • НОВЕМБАР
  ПРВА НЕДЕЉА ДРУГА НЕДЕЉА ТРЕЋА НЕДЕЉА ЧЕТВРТА НЕДЕЉА ПЕТА НЕДЕЉА
СРПСКИ ЈЕЗИК   РЕЧЕНИЦЕ ПРЕМА ЗНАЧЕЊУ И ОБЛИКУ      
МАТЕМАТИКА РИМСКЕ ЦИФРЕ     ГЕОМЕТРИЈА  
СВЕТ ОКО НАС          
  • ДЕЦЕМБАР
  ПРВА НЕДЕЉА ДРУГА НЕДЕЉА ТРЕЋА НЕДЕЉА ЧЕТВРТА НЕДЕЉА ПЕТА НЕДЕЉА
СРПСКИ ЈЕЗИК     ИМЕНИЦЕ    
МАТЕМАТИКА       МНОЖЕЊЕ  
СВЕТ ОКО НАС   КУЛТУРА ЖИВЉЕЊА      
  • ЈАНУАР
  ПРВА НЕДЕЉА ДРУГА НЕДЕЉА ТРЕЋА НЕДЕЉА ЧЕТВРТА НЕДЕЉА ПЕТА НЕДЕЉА
СРПСКИ ЈЕЗИК     ПОЛУГОДИШЊИ ТЕСТ ЧИТАМО И ПИШЕМО ЛАТИНИЦУ  
МАТЕМАТИКА         МНОЖЕЊЕ
СВЕТ ОКО НАС          

 Распоред писаних провера за актив трећег разреда


Распоред писаних провера за математику

12.10.2020. - Бројеви до 1000 Сабирање и одузимање. Римске цифре
  2.11.2020.  -Сабирање и одузимање
17.11.2020. - Сабирање и одузимање
15.12.2020. - Множење и дељење двоцифреног броја једноцифреним
22.12.2020. - Множење и дељење троцифреног броја једноцифреним
13.01.2021. - Праве и углови
19.02.2021. - Сабирање и одузимањедо 1000
  8.03.2021. - Једначине и неједначине
29.03.2021. - Множење и дељење једноцифреним бројем
15.04.2021. - Једначине и редослед рачунских операција
31.05.2021. - Правоугаоник, квадрат, троугао
   8.06.2021. - Мерење и мере
15.06. 2021. - Разломци
 
 Распоред писаних провера за српски језик

  7.10.2020. - Именице
19.11.2020. - Придеви
16.12.2020. - Правописна вежба
25.01.2021. - Глаголи
  1.03.2021. - Употреба великог слова
  7.04.2021. - Врсте речи
26.05.2021. - Правописнаправила
  7.06.2021. - Научили смо из граматике
11.06.2021. - Научили смо из књижевности
 
Распоред писаних провера за природу и друштво
 
29.10.2020. Наш крај
26.11.2020. Прошлост, временске одреднице
25.03.2021. Вода, ваздух, материјали
   8.4.2021.  Кретање, светлост и звук
  17.6.2021. Животне заједнице

   Распоред писаних провера IV разред
 

Предмет
Врста
Недеља у месецу
Српски језик контролни задатак /Именице 4/09
Математика контролни задатак /Скуп N и N0 2/10
Природа и друштво контролни задатак / Србија- Моја домовина 3/10
Српски језик писмени задатак / Први писмени задатак 3/10
Српски језик контролни задатак / Личне заменице 1/11
Математика
 
писмени задатак /Први писмени задатак 1/11
Математика
 
контролни задатак /Површина правоугаоника и квадрата 3/11
Српски језик контролни задатак /Придеви 5/11
Природа и друштво контролни задатак /Биљни и животињски свет Србије 1/12
Српски језик писмени задатак /Други писмени задатак 3/12
Математика контролни задатак /Неједначине са сабирањем и одузимањем 4/12
Српски језик контролни задатак/Глаголи 4/12
Математика писмени задатак/Други писмени задатак 5/12
Природа и друштво контролни задатак/Природна богатства и делатности људи у РС 3/01
Српски језик контролни задатак/Бројеви 4/01
Математика контролни задатак/Површина квадра и коцке 5/01


  
РАСПОРЕД КОНТРОЛНИХ И ПИСМЕНИХ РАДОВА ЗА 5-8 РАЗРЕД
            I ПОЛУГОДИШТЕ - 2020/2021.
 
5-1 СЕПТЕМБАР ОКТОБАР НОВЕМБАР ДЕЦЕМБАР ЈАНУАР
српски иницијални 9.09 писмени 15.10
контролни29.10
  писмени 10.12
контролни24.12
 
математика   иницијални 9.09 писмени 27.10
контролни 6.10
  писмени 01.12
 
19.01.писмени
енглески   контролни
19.10 б
26.10 а
  писмени
4.12 б
7.12 а
 
немачки   09.10. а
16.10. б
     
биологија  28.09 а 1.10 б 23.11 а
26.11 б
   
географија   контролни 16.10
контролни 23.10
     
 5-2 СЕПТЕМБАР ОКТОБАР НОВЕМБАР ДЕЦЕМБАР ЈАНУАР
српски иницијални 9.09 писмени 15.10
контролни29.10
  писмени 10.12
контролни24.12
 
математика   иницијални    9.09 писмени 27.10
контролни 6.10
  писмени 01.12
 
19.01.писмени
енглески   контролни
19.10 б
26.10 а
писмени 30.11.б писмени
3.12 а
 
 
немачки   09.10. а
16.10. б
     
биологија  29.09 б
30.09. а
  25.11 а
24.11 б
   
географија     контролни 19.11
 26.11
   
 5-3 СЕПТЕМБАР ОКТОБАР НОВЕМБАР ДЕЦЕМБАР ЈАНУАР
српски иницијални 7.09 писмени 08.10
контролни27.10
Контролни 30.11 писмени 15.12
 
Контролни 25.01.
математика   контролни
05.10. / 06.10.
писмени
 26.10 /27.10
контролни 30.11. контролни 01.12
 
писмени
18.01 / 19.01.
енглески   контролни
20.10 б
21.10 а
  писмени
08.12 б
09.12 а
 
немачки   09.10. а
16.10. б
     
биологија  30.09 а 01.10. б 25.11 а
26.11 б
   
географија   контролни 19.10
контролни 12.10
     
 
 
 
 

 
 
 

6-1 СЕПТЕМБАР ОКТОБАР НОВЕМБАР ДЕЦЕМБАР ЈАНУАР
српски  иницијални 10.09 контролни
08.10
писмени 23.10
 
контролни19.11
 
писмени 10.12
 
писмени 14.01
математика   писмени 29.10
контролни 09.10
  контролни 03.12. писмени 21.01.
енглески   контролни
20.10. а
27.10. б
  писмени
01.12. а
04.12. б
 
немачки  контролни
 28.09.
29.09.
  писмени
02.11
03.11
контролни
21.12
24.12
 
физика   контролни
13.10
  контролни 15.12  
географија   контролни
14.10
15.10
     
биологија   05.10 б
06.10 а
24.11    
6-2 СЕПТЕМБАР ОКТОБАР НОВЕМБАР ДЕЦЕМБАР ЈАНУАР
српски  иницијални 08.09 контролни
06.10
писмени 22.10
 
контролни17.11
 
писмени 08.12
 
писмени 14.01
математика   писмени 30.10
контролни 07.10
  контролни 03.12. писмени 21.01.
енглески   контролни
20.10. б
21.10. а
писмени
24.11. б
25.11. а
   
немачки  
 
контролни 01.10
08.10
писмени
02.11
05.11
контролни
21.12
24.12
 
физика   контролни
14.10
  контролни 16.12  
географија   контролни
16.10
13.10
     
биологија  28.09 а
29.09 б
  30.11 б 1.12. а  
  
6-3 СЕПТЕМБАР ОКТОБАР НОВЕМБАР ДЕЦЕМБАР ЈАНУАР
српски  иницијални 09.09 контролни
07.10
писмени 23.10
 
контролни
17.11
 
писмени 08.12
 
контролни 14.01
математика   контролни 07.10 /08.10
писмени
28.10 / 29.10
  контролни 02.12. / 03.12. писмени 20.01. / 21.01.
енглески   контролни
20.10. а
27.10. б
писмени
30.11. б
писмени
03.12. а
 
немачки  
 
контролни
 01.10.
02.10.
писмени
05.11
06.11
контролни
24.12
25.12
 
физика   контролни
13.10
  контролни 15.12  
географија   контролни
16.10
20.10
     
биологија   06.10 а
09.10 б
  24.11    
 
  
7-1 СЕПТЕМБАР ОКТОБАР НОВЕМБАР ДЕЦЕМБАР ЈАНУАР
српски  
 
иницијални 09.09
 
 
писмени 12.10 контролни07.10
 
 
  Контролни23.12
писмени 14.12
 
 
математика иницијални  04.09
 
контролни 06.10
 
писмени 17.11 контролни 15.12
 
 
енглески   контролни
19.10 б
20.10 а
писмени 30.11 б  писмени
 03.12. а
 
немачки  
контролни 28.09
 
 
контролни 01.10. писмени
02.11
05.11
 контролни
21.12
24.12
 
физика   контролни15.10
 
  контролни17.12
 
 
хемија   контролни
 08.10 а
09.10 б
контролни
05.11
   
биологија  
 29.09. б
контролни
02.10 а
 
  контролни
08.12 б
11.12. а
 
 
географија  
 
    контролни
21.12
18.12
 
 
 7-2 СЕПТЕМБАР ОКТОБАР НОВЕМБАР ДЕЦЕМБАР ЈАНУАР
српски  
 
 
писмени 12.10 контролни26.10   контролни11.12
писмени 28.12
 
 
математика иницијални  03.09
 
контролни 06.10 писмени 17.11 контролни 15.12
 
 писмени 19.01
енглески   контролни
21.10 б
20.10 а
   писмени
 01.12. а
02.12. б
 
немачки  
контролни 29.09
контролни 16.10. писмени
03.11
06.11
 контролни
22.12
25.12
 
физика   контролни14.10
 
  контролни16.12
 
 
хемија   контролни
 06.10 а
05.10 б
контролни
05.11
   
биологија  
 
Контролни
01.10 б
02.10 а
 
  контролни
10.12 б
11.12. а
 
 
географија  
 
    контролни
23.12
28.12
 
 
  
 7-3 СЕПТЕМБАР ОКТОБАР НОВЕМБАР ДЕЦЕМБАР ЈАНУАР
српски  
иницијални 09.09
 
писмени 14.10 контролни07.10   Контролни23.12
писмени 16.12
 
 
математика иницијални  04.09
 
контролни 06.10 писмени 17.11 контролни 15.12
 
 писмени 19.01
енглески   контролни
20.10 а
23.10 б
   писмени
 01.12. а
04.12. б
 
немачки  
контролни 29.09
контролни 02.10. писмени
03.11
06.11
 контролни
18.12
25.12
 
физика   контролни13.10
 
  контролни15.12
 
 
хемија   контролни
 01.10 б
08.10 а
контролни
05.11
   
биологија  
 30.09. а
Контролни
05.10 б
 
  контролни
09.12 а
14.12. б
 
 
географија  
 
    контролни
22.12
25.12
 
 
  
 8-1 СЕПТЕМБАР ОКТОБАР НОВЕМБАР ДЕЦЕМБАР ЈАНУАР
српски  
 
иницијални 09.09
 
 
писмени
 08.10
контролни 19.10
 
 
контролни
25.11
 
писмени 09.12
 
контролни
20.01
математика контролни 29.09
 
писмени 20.10
 
контролни 24.11    
енглески  
 
 
контролни
22.10 а
23.10 б
 
  писмени
03.12.
04.12.
 
немачки  
 
контролни 25.09  - прва група
 
контролни
02.10
 
писмени 03.11
писмени 06.11
контролни
22.12
25.12
 
физика  
 
 
контролни
13.10
 
  контролни 15.12  
хемија  
 
 
Контролни
12.10 а
13.10 б
 
 
  контролни 01.12  
биологија  
 
 
контролни
09.10. б
16.10. а
  контролни
18.12. б
21.12. а
 
географија  
 
    контролни
10.12.
17.12.
 
  
 
 8-2 СЕПТЕМБАР ОКТОБАР НОВЕМБАР ДЕЦЕМБАР ЈАНУАР
српски  
 
 
 
писмени
 09.10
контролни 19.10
 
 
контролни
27.11
 
писмени 09.12
 
контролни
20.01
математика контролни 30.09
 
писмени 21.10
 
контролни 25.11    
енглески  
 
 
контролни
19.10 б
26.10 а
 
  писмени
02.12. б
07.12. а
 
немачки  
 
контролни 29.09  - прва група
 
контролни
06.10
 
писмени 02.11
писмени 03.11
контролни
21.12
22.12
 
физика  
 
 
контролни
13.10
 
  контролни 15.12  
хемија  
 
 
контролни
12.10 а
15.10 б
 
 
  контролни 01.12  
биологија  
 
 
контролни
09.10. б
16.10. а
  контролни
18.12. б
21.12. а
 
географија  
 
    контролни
10.12.
14.12.
 
 
  
 8-3 СЕПТЕМБАР ОКТОБАР НОВЕМБАР ДЕЦЕМБАР ЈАНУАР
српски  
 
 
 
писмени
 09.10
контролни 19.10
 
 
контролни
27.11
 
писмени 09.12
 
контролни
20.01
математика контролни 29.09
 
писмени 20.10
 
контролни 24.11    
енглески  
 
 
контролни
22.10 а
23.10 б
 
  писмени
03.12. а
04.12. б
 
немачки  
 
контролни 28.09  
 
контролни
01.10
 
писмени 02.11
писмени 05.11
контролни
21.12
24.12
 
физика  
 
 
контролни
14.10
 
  контролни 16.12  
хемија  
 
 
контролни
13.10 б
16.10 а
 
 
  контролни 01.12  
биологија  
 
 
контролни
08.10. а
05.10. б
  контролни
18.12. б
25.12. а
 
географија  
 
    контролни
10.12.
15.12.
 
 

Пројекат Наша Школа (nasaskola.rs) © Академија Филиповић
Нека права задржана. Администратори школа су одговорни за објављени садржај