Education template  

Само реци не

 
Prevencija započinjanja pušenja kroz kontinuiranu edukaciju za učenike 5-8 razreda
 
 
Pušenje je najznačajniji ali preventabilni faktor rizika oboljevanja i smrtnosti u svetu. Kako  mladi najčešće u doba adolescencije počinju da puše, ključ strategije da se smanji morbiditet i mortalitet u kasnijem životnom dobu je prevencija započinjanja pušenja među decom u osnovnim školama. Program prevencije pušenja, specijalno pripremljen za decu školskog uzrasta, pomoćiće im da izbegnu neželjene posledice po zdravlje koje pušenje cigareta nosi sa sobom.  
 
Cilj projekta je da đaci uz pomoć stručne osobe i nastavnika dobiju prave informacije o štetnosti pušenja cigareta po zdravlje, stvaranju zavisnosti na duvan, uticaju duvanske industruje posebno na mlade i da sami istraže koliko je pušenje i dalje prisutno u našoj sredini. Primena ovog programa kontinuirano u toku jedne školske godine u osnovnim  školama ima kao osnovni cilj prevenciju započinjanja pušenja među mladima.
 
Rezultati studija „Zdravstveno stanje, zdravstvene potrebe i zdravstvena zaštita u Srbiji“ koju je sproveo Institut za javno zdravlkje Republike Srbije 2006. godine, i studije Globalnog istraživanja zastupljenosti pušenja među mladima u Srbiji, 2008. godine (GYTS - Global Youth Tobacco Survay in Serbia) ukazuju na visoku zastupljenost pušenja među mladima u Srbiji. Evo samo nekih rezultata.
 
Među učenicima 7 i 8. razreda u osnovnoj školi  i 1. razredu srednje škole tokom 2008. godine,  8, 5% je pušilo cigarete a 5,8% je koristilo neki drugi duvanski proizvod  (devojčice češće nego dečaci). Jedan od deset đaka  koristi neki duvanski proizvod. Oko
36, 8% ispitanika počeli su da puše pre svoje desete godine ( 43, 5% - dečaka, 32,8 % - devojčica). Interesantno je da 22, 4% ispitanika puši u kući uz dozvolu roditelja.
 

Mogućnost da saznaju nešto o štetnosti duvana po zdravlje nije na zavidnom nivou. Samo 58.0% je imalo predavanja o opasnostima od pušenja u toku prethodne godine a

49.0% je razgovaralo na časovima o razlozima zbog kojih deca njihovog uzrasta puše, tokom prethodne školske godine. Zaključak je da u prethodnoj školskoj godini deca uzrasta 7 – 15 godina nisu bila adrkvatno informisana o štetnim efektima pušenja cigareta po zdravlje.

 
Pretpostavka je da će rana, kontinuirana edukacija ( tokom školske godine) o stvarnim štetnim efektima pušenja cigareta po zdravlje smanjiti broj onih koji će početi da puše u doba adolescencije i učvrstiti stav mladih da je pušenje u tom uzrastu neprihvatljivo. 
 
U ovom projektu koristiće se program koji je posebno pripremljen za mlade. U toku jedne školske godine đaci a i njihovi roditelji će dobiti prave informacije o štetnim efektima aktivnog pušenja kao i štetnim efektime izloženosti duvnskom dimu ( pasivno pušenje) po zdravlje ne samo pojedinaca već i porodice a u krajnjem u društva u celini.
 
 
Ciljevi projekta
 
Edukacija:   Edukovati mlade ljude o štetnim efektima pušenja cigareta. 
Preventiva:  Sprečiti započinjanje pušenja među mladima.
Zaštita:        Zaštititi zdravlje mladih 
Odvikavanje:    Onima koji su eventualno počeli da puše pomoći da prekinu.
 
 
Aktivnosti:
 
  1. Prevencija započinjanja pušenja i seminar za odvikavanje bazirani su na podacima izveštaja Globalnog istraživanja pušenja među mladima u Srbiji iz 2008. godine. Posebno će se obratiti pažnja na decu u dobi 11 – 15 godina, jer su deca tada sklona da eksperimentišu i probaju da puše a u isto vreme su vurnelabilnija.
 
  1. I u okviru predmeta koji nisu direktno povezani sa zdravstvenim vaspitanjem (hemija, matematika, muzičko obrazovanje, likovno obrazovanje maternji jezik…) uklopiti informacije o štetnosti pušenja po zdravlje posebno kroz stimulaciju interaktivnog rada i rada u malim grupama.
 
 
  1. Pripremljeni program će pružiti savremene i potpune informacije o štetnosti upotrebe duvana po zdravlje. Takođe program kontinuirane edukacije je koncipiran tako da motiviše učenike, poboljša veštinu komunikacije, prepoznavanja socijalnog pritiska od strane vršnjaka, poboljša veštinu samostalnog odlučivanja, donešenja odluka kao i kritičkog prepoznavanja direktnog i indirektnog reklamiranja duvanskih proizvoda.
 
  1. Roditelji će istovremeno biti upoznati sa ciljevima kontinuirane edukacije o štetnosti upotrebe duvana po zdravlje kako bi pružili podršku za sproveđenje programa a  po želji i neposredno učestvovali u ostvarivanju zadatih ciljeva.
 
  1. Ukoliko među učenicima ima pušača posebno je kreiran program odvikavanja za njihov uzrast.
 
  1. Sve aktivnosti će se ostvarivati kroz vršnjačku edukaciju od strane učenika 7 i 8 razreda koji će proći poseban edukativni seminar. Pored predavanja program planira aktivnosti kroz rad u malim grupama, radionice, diskusije, pisanje sastava, organizovanje likovnih izložbi, dramsku sekciju, diskusije u okviru đačkog parlamenta i sl.  
 
Naslovi predavanja
 
1.      Poreklo duvana
·         Poreklo duvana i način širenja upotrebe duvanskih šproizvoda.
·         Aktuelni trendovi upotrebe duvana
·         Uporediti i analizirati zastupljenost upotrebe duvana u svetu,  Evropi i u Srbiji u odnosu na pol, godine starosti, stepen obrazovanja, materijalna primanja i sl. 
 
2.      Sastav duvanskog dima
·         Opisati hemijske supstance koje se dodaju duvanu
·         Opisati za šta se one primarno koristi i kakv efekat imaju po zdravlje
 
3.      Pušenje i zdravlje
·         Pušenje kao vodeći ali preventabilni faktor rizika po zdravlje
·         Izneti naučne dokaze o štetnosti pušenja po zdravlje
·         Dugoročni štetni efekti po zdravlje
·         Socijalni efekti upotrebe duvana
 
4.      Izloženost duvanskon dimu ( pasivno pušenje)
·         Efekti pasivnog pušenja po zdravlje
·         Naučnim  dokazima pokazati da je pušenje društveno neprihvatljivo jer utiče negativno na zdravlje ljudi u neposrdnoj okolini pušača.
 
5.      Zašto mladi počinju i nastavljaju da puše?
·         Kako  se stvara zavisnost
·         Kako se odupreti pritisku vršnjaka
·         Razviti pristupe i metode posebno dizajnirane za uzrast 11-15 godina kako bi se uspešno suprostavili i pritisku vršnjaka ali i velikom pritisku duvanske industrije
·         Specifični rizici po zdravlje mladih koji koriste duvanske proizvode. 
 
6.         Duvanska industrija i mladi
·         Prikazati i diskutovati o strategijama duvanske industrije u odnosu na mlade
·         Objasniti kroz primere kako duvanska industrija nastavlja sa radom i opstaje
 
7.       Kontrola upotrebe duvana
·         Procena aktivnosti koje se koriste u kontroli upotrebe duvana
·         Koje se mere kontrole primenjuju u Srbiji
 
8.      Koliko košta pušenje cigareta
·         Analizirati lične, društvene, ekonomske troškove upotrebe duvana
·         Kako trošenje novca za cigarette upiče na ostale članove porodice koji su nepušači, najbliže prijatelje ili saradnike, zajednicu, ustanovu u kojoj pušač radi, zemlju u celini.
·         Sta se sve može kupiti sa novcem koji se izdvaja za cigarette.
     
9.      Kampanje protiv upotrebe duvasnskij proizvoda
·         Osmisliti kampanju: Moj grad bez duvanskog dima
·         Ispisati poruke za ovu kampanju, osmisliti promotivni material
 
Osnovni izvor podataka za  pripremu predavanja knjiga: Uživaj bez duvanskog dima, autor dr sc.med. Zorica Plavšić 
U implementaciji ovog programa biće angažovani pojedini nastavnici, roditelji, lekari i zdravstveni radnici Doma zdravlja kao i Gradska Opština na kojoj se nalazi škola.
Projekt se realizuje u saradnji sa međunarodnom nevladinom organizacijom ICPA- Međunarodna komisija za prevenciju alkoholizma i zavisnosti od drugih droga. Projekat je podržan od strane Ministarsta za posvetu i Gradske opštine Vračar u Beogradu. 
 
Dr sc. med.  Zorica Plavšić
Rukovodilac projekta
 
Povodom 31. januara, Dana bez duvanskog dima, učenici dve osnove  škole  sa Vračara na poseban način su obeležili ovaj dan. U okviru projekta K.. koji se ove školske godine odvija u ovim školama učenici su pripremili  sastave i likovne radove na temu: Pušenje I zdravlje. 
Uprava Gradske opštine Vračar prihvatila je predlog da se ovaj sastanak održi u Svečanoj sali Opštine. Sastanku su prisustvovali predstavnici Opštine, direktori I nastavnici osnovnoh škola kao i učenici.
Komisije u okviru škola su izdvojile po tri sastava i tri likovna rešenja čiji su autori pohvaljeni i to
Za crtež:
OŠ Kralj Petar II Karađorđević
Za literarni sastav:
Vasiliejvić Filip VII 2
Teodora Čupić V2
Saša Matijević V1
Za crtež:
Ana Stojanović V2
Matej Rusmir VI 2
Vilov Selena VI 1  i  Danica Sajić VI 1
 Projekat i ovo obeležavanje odvija se pod pokroviteljstvom međunarodne nevladine organizacije ICPA I Nacionalne organizacije NCPA, za borbu protiv alkoholozma i zavisnosti od drugih droga.
 
Dr sc.med. Zorica Plavšić
Rukovodilac projekta
dečiji radovi:
 
                DUVANSKI DIM - ŠTETAN NAMA I LJUDIMA U OKOLINI
                                    
         Mnogo je - i previše - onih koji ne mogu da odole pušenju cigareta, koji smatraju da je to baš "cool" i da tako izgledaju starije i ozbiljnije. Oni ne samo što ugrožavaju sopstveno zdravlje već i zdravlje svih koji im se zateknu u blizini. 
         Duvanski dim godišnje ubije pet miliona ljudi.  STOP DUVANSKOM DIMU!
         Veći deo duvanskog dima na oko je nevidljiv, tako da i pored ventilacije i otvorenih prozora dim ostaje u prostoriji i nakon dva sata od prestanka pušenja. Bolesti srca i maligni tumori su česte bolesti i nepušača koji su pod uticajem pasivnog pušenja. Činjenica da u dimu jedne zapaljene cigarete postoji čak preko 4000 toksičnih materija ( nikotin, katran,iritansi,olovo) postavlja  nezaobilazno pitanje: da li ljudi svesno truju sebe i druge.                                                   
         Oštećenja krvnih sudova su primećena i kod dece pre navršene desete godine života. Deca pušača imaju veći rizik da tokom svog razvoja i kasnije budu na udaru češćeg obolevanja i pada imunog sistema.
         Duvanski dim uništava život, pušačima su ugroženi svi vitalni organi.  Apsorbuje se kroz kožu i sluzokožu, a do mozga stiže u roku od 10 sekundi nakon uvlačenja.
         Pored sopstvenog života i zdravlja, pušači utiču i na zdravlje svojih najbližih, koji su tada pasivni pušači i unose duvanski dim nevoljno u svoj organizam. Dakle duvanski dim šteti na tri načina.Prvi je udisanje duvanskog dima od strane pušača. Drugi obuhvata pasivne pušače, a treći  je udisanje i unošenje toksina u ljudski organizam koji se nakupljaju na stambenim površinama kada se dim spusti i slegne. Pasivno pušenje može da izazove nepopravljiva oštećenja na srcu, moždani udar, rak pluća i razne hronične plućne bolesti.
          I inače, sklanjajte se od duvanskog dima koliko god je to moguće - ceo vaš organizam biće vam zahvalan na tome.
                                                                                                     SAŠA  MATIJEVIĆ  V/1
 
Не квари свој лепи осмех
 
Да ли има нешо лепше и чистије од насмејаног дечјег лица, од лепог осмеха и задовољства када смо здрави. Лице је одраз наше душе, а лице које је насмејано је лепо. Леп осмех нису смо бели у низу постављени зуби, осмех је много више од два реда „бисера“. Зато га треба сачувати, чувати и неговати га, јер док је лепог осмеха, задовољство је у нама.
Ипак, постоје многе ствари које могу да нам одузму осмех са лица. Неке од њих се дешавају мимо нас и наше воље и на њих не можемо да утичемо. Опет, за неке смо сами одговорни, можемо да их мењамо али често немао снаге или чак и не желимо да их променимо. Такав је случај са пушењем, кога прати немоћ и не постојање жеље да се овој слабости људи одупру. Иако нас са разних медија свакодневно опомињу и уче о штетности дувана и пушења по здравље људи, цигарете као да имају неку магичну моћ којом привлаче, да ли зато што је шик да се држе у рукама, или да би се руке у паузама између два посла или школска часа нечим запослиле, те било како било, много младих из радозналости или због друштва или једноставно да би нечим испунили време, постају пушачи.
Пушачи једноставно воле цигарете. Верују да им оне значе да се смире, забораве или одгоде неке проблеме, попуњавају неко празно време, цигарете „умањују“ нервозу, запошљавају руке, a можда понекад делују елегантно. Али већина оних који их користе, не сагледава, барем не на прави начин, шта од тог назови задовољства добијају? Дефинитивно користи нема, а штета је несагледива. И то не само за оне који пуше, већ на жалост, они који су заговорници здравог живота без дуванског дима, постају невине жртве штетних страна ове напасти.
Зашто моја коса, моје одело, капа или шал, миришу ружно на дувански дим, а тек шта се дешава са мојим плућима? Зашто смо ми непушачи изложени томе и зашто нас и наше здравље не поштују пушачи? Зашто не поштују себе пре свега и своје здраље и ко им даје право да нарушавају и моје? Зар она жута боја на прстим пушача настала само држањем цигарета дуги низ година у руци, није довољно очигледна опомена која гласи: „А каква су ми тек плућа. Да ли ми је дувански дим одузео мој блистави осмех “?
Хајде да сви заједно победимо ову страшну навику. Хајде да се сви заједно запослимо и дужимо у борби и истрајности да живимо без дуванског дима. Сигурна сам да се кафа или сок у кафићу може попити уз лепо дружење без цигарете, као што се и добар филм или друштвена игра у добром друштву може одиграти у соби пуној чистог ваздуха.
Хајде да задржимо здрав широк осмех на лицима и не дозволимо цигаретама да нам га украду.
                                                                                                                       
                                                                                                                     Теодора Ћупић V2
 

Пројекат Наша Школа (nasaskola.rs) © Академија Филиповић
Нека права задржана. Администратори школа су одговорни за објављени садржај