Education template  

Оперативни план

Датум: 28. Avgust 2020 20:50 Категорија: Новости

Оперативни план организације и реализације образовно-васпитног рада у школској 2020/21. години у условима пандемије 

План можете прочитати кликом на Прочитај или преузимањем докумената на следећим линковима:

 - Оперативни план 
 - Распоред часова за V-VIII разред 

Оперативни план организације и реализације образовно-васпитног рада у школској 2020/21. години у условима пандемије
 
Оперативни план рада сачињен је у складу са Посебним програмом основног образовања и васпитања који је припремио Завод за унаређивање образовања и васпитања и Стручним упутством за организацију и реализацију образовно-васпитног рада у основној школи у школској 2020/2021. години

Овај Оперативни план ће се примењивати у школској 2020/21. години у зависности од актуелне епидемиолошке ситуације, као и актуелних препорука и мера надлежних институција и органа, ради обезбеђивања заштите здравља ученика и запослених, спречавања ширења инфекције и заразних болести, као и остваривања права ученика на образовање.

Уколико актуелна епидемиолошка ситуација буде окончана, препоруке и мере надлежних институција и органа усмерене за заштиту здравља становништва и спречавања ширења инфекције заразних болести буду стављена ван снаге и не постоји опасност за здравље ученика и запослених, уколико се за то стекну у потпуности  безбедни услови, школа ће остваривати редовни непосредан образовно-васпитни рад.

Уколико актуелна епидемиолошка ситуација буде таква да постоји опасност по здравље ученика и запослених и на снази су одговарајуће препоруке и мере надлежних институција и органа усмерене на заштиту здравља становништва и спречавања ширења инфекције заразних болести, школа ће организовати образовно-васпитни рад у складу са овим Оперативним планом.

ОШ „Краљ Петар Други Карађорђевић“ наставу спроводи у објекту који има на располагању 20 учионица, 5 кабинета за предметну наставу који се неће користити због косине у крову и мањих прозора, осим за мање групе учченика у боравку, уколико буде неопходно, 2 информатичка кабинета, библиотеку , свечану салу у оквиру које постоје 3 кабинета и три фискултурне сале. То су просторије које ће бити укључене у реализацију наставе током пандемије, осим 5 горе наведених кабинета. Сви наставници располажу личном или школском опремом за реализацију наставе на даљину, уколико за то буде потребе. У случају преласка на наставу на даљину користиће се платформа Google учионица уз повремено коришћење Edmodo, Zoom,Viber .
Значајни ресурси школе су и база дигиталног материјала који су израдили      наставници током реализације наставе на даљину током шк.2019/20.године, као и искуство рада на платформама које су у том периоду коришћене. Као учесник у пројекту „Дигитална учионица“ школа има приступ разноврсној дигиталној грађи, као и оспособљене наставнике за рад на овим наставним материјалима.

Образовно-васпитни рад у школској 2020/21. години

Образовно-васпитни рад у школској 2020/21. години планира се кроз организацију непосредног рада у школи и наставе на даљину. Настава у школи организује се на начин који осигурава безбедност и здравље ученика и запослених, у складу са препорукама надлежних органа и институција, у школском простору.
Свако одељење се дели на две групе тако да у групи нема више од 15 ученика.
Свака група има своју учионицу, односно током одмора нема промена учионица/кабинета осим за наставу предмета информатика и рачунарство и верска настава.
У складу са Законом а на основу Посебног програма час траје 30 минута.
Ученици првог циклуса, од 1. до 4. разреда наставу похађају у две преподневне смене сваког радног дана, тако што ће похађати до 4 часа дневно у трајању од по 30 минута.
Ученици другог циклуса , од 5. до 8. разреда , наставу похађају у поподневној смени сваког радног дана, тако што ће похађати  5 часова дневно у трајању од по 30 минута за пети и шести разред, односно 6 часова 7. и 8. од.

План наставе и учења у првом циклусу

За ученике првог циклуса  настава се организује свакодневно у школи кроз непосредан образовно-васпитни рад у току преподнева.
Час траје 30 минута.
Свако одељење дели се на две групе, групу А и групу Б (нпр. I-1-А и I-1-Б) тако да у групи буде највише 15 ученика . Поделу одељења на групе извршиће одељењски старешина по азбучном реду. Распоред часова за обе групе је идентичан, осим што ће последњи час у другој групи држати наставници из пројекта обогаћеног једносменског рада . Учитељица обавештава родитеље у којој групи су деца. Уколико мали број ученика похађа боравак, групе се формирају по критеријуму који одреди од.старешина и  оне раде у истом саставу сваке недеље при чему се почетак наставе за групу мења сваке недеље.
За сваку групу одређује се учионица у којој се остварују часови наставе. Распоред група по учионицама одређују директор. Распоред ће бити истакнут на вратима учионице, на огласној табли школе и на огласној табли у зборници а налази се у прилогу овог Оперативног плана.
Пауза између две смене, у трајању од 30-40 минута, планирана је за редовно чишћење, дезинфекцију и проветравање учионица.
При доласку у школу ученици првог и другог разреда користиће ђачки  улаз из дворишта  где ће их чекати учитељице, док ће ученици трећег и четвртог разреда користити главни   улаз.
За време боравка у школи ученици неће напуштати школску зграду , а препорука је да што мање напуштају своју учионицу и окупљају се у ходницима, холовима и тоалетима.
За време малих одмора учитељица је у учионици са групом код које држи наставу по распореду часова. За време великог одмора, ученици обавезно напуштају учионицу и одлазе у двориште, изузев у случају неповољних временских прилика. Ученици првог и другог разреда велики одмор имају после другог часа, а трећи и четврти после трећег часа.
Сви часови обавезних предмета реализују се непосредно у школи и то у учионици и на отвореном простору , у летњој учионици, дворишту, кад је год могуће. а по утврђеном распореду који договорно праве одељењске старешине млађих разреда и наставници из продуженог боравка.
Ученици првог и другог разреда имаће велики одмор после другог часа, а ученици трећег и четвртог разреда после трећег часа како би се смањила могућност боравка већег броја ученика у школском дворишту у исто време.
 
 
Табеларни преглед распореда звоњења (ученици првог и другог  разреда)

ГРУПА   А
ЧАС ВРЕМЕ ТРАЈАЊА
1. 8.00-8.30
2. 8.35-9.05
ВЕЛИКИ ОДМОР 15 минута
3. 9.20-9.50
4. 9.55-10.25
ДЕЗИНФЕКЦИЈА
ГРУПА  Б
1. 11.00.-11.30
2. 11.35-12.05
ВЕЛИКИ ОДМОР 15 минута
3. 12.20-12.50
4. 12.55-13.25
ДЕЗИНФЕКЦИЈА
 
Преглед обавезног фонда
Предмет Први разред Други разред Трећи разред Четврти разред
Српски језик 5 5 5 5
Математика 5 5 5 5
СОН/ПД 2 2 2 2
Дигитални свет** 1      
Пројектна настава*   1 1  
Изборни предмет**       1
Физичко и здравствено васпитање 1 (3) 1 1 1
Ликовна култура 1 (0 уз самостални рад код куће) 1 1 1
Музичка култура 1 (0 уз самостални рад код куће) 1 1 1
Укупно за учитеља у непосредном раду са сваком групом 15 15 15 15
Грађанско васпитање*** 1 1 1 1
Час ОС*** 1 1 1 1
Верска настава*** 1 1 1 1
Енглески језик 2 2 2 2
УКУПНО 20 20 20 20

*пројектна настава реализује се кроз интегративни приступ у настави осталих предмета и самостални рад ученика код куће

** Нови предмет Дигитални свет могуће је реализовати кроз наставу осталих предмета и евентуално оспособљавање ученика за базичну употребу дигиталне технологије или платформе изабраног издавача; изборни предмет Од играчке до рачунара у четвртом разреду реализује се кроз примену и развијање  дигиталне писмености ученика у настави осталих предмета, са посебним акцентом на оспособљавање ученика за самостални рад на изабраној платформи уколико за то буде потребе у наставку школске године.

*** наставу грађанског васпитања реализоваће наставник у исто време када ученици тог одељења имају верску наставу;
Праћење и вредновање развоја, напредовања, ангажовања и оцењивања ученика обављаће се у току непосредног образовно-васпитног рада, у складу са прописима којима се уређује оцењивање ученика у основном образовању и васпитању.

Приликом припремања за непосредну наставу у школи, наставници израђују наставне материјале за часове у дигиталном облику како би се оне могле користити и за учење на даљину. Препоручује се да одељењска већа заједнички припремају и размењују наставне материјале.Ученицима чији се родитељи определе за наставу од куће, уз праћење часова на РТС-у, припремљени наставни материјали за непосредну наставу, биће доступни у посебној секцији на школском сајту или постављени у виртуелној учионици.  Ученици чији су се родитељи определили за праћење наставе у кућним условима своје свеске и домаће задатке доносиће учитељици на прегледање у терминима одређеним за оцењивање.

Сумативно оцењивање спроводиће се искључиво непосредно у школи, а за ученике који наставу прате на даљину, у посебно организованим и планираним терминима, најмање четири пута у полугодишту, односно два пута у полугодишту за предмете са недељним фондом од 1 часа..

РАСПОРЕД ОДЕЉЕЊА ПО УЧИОНИЦАМА

Први ниво
Учионица 7 Учионица 8 Учионица 9 Учионица 6
1/1 1/2 1/3 1/4
Приземље
Учионица 10 Учионица 11 Учионица 12 Учионица 13
2/5 3/2 4/1 3/1
     Учионица  14         Учионица 15
     4/3                             3/4
Учионица 16                Учионица 17
4/2                                    3/3
Спрат
Учионица 27 Учионица 26 Учионица 25 Учионица 24
4/4 2/2 2/3 2/1
 
Учионица 21 Кабинет српског Кабинет енглеског Кабинет биологије
2/5 Јутарњи боравак 2.разред Боравак 2. разред Боравак 2.разред
 
Кабинет историје Кабинет хемије Кабинет географије Кабинет музичког
Кабинети се не користе због малих прозора и косине крова док траје пандемија .      
 
План наставе и учења у другом циклусу

За ученике другог циклуса , од 5. до 8. разреда , настава се организује по комбинованом моделу тако да ученици долазе у школу сваки други дан. То значи да се део наставе одржава путем непосредног образовно-васпитног рада у школи, а део наставе се реализује као настава на даљину – праћењем наставе на каналима РТС-а..
Час траје 30 минута.
Ученици другог циклуса наставу похађају у току поподнева, са почетком у 14 часова.
Свако одељење дели се на две групе, групу А и групу Б , нпр. 5-1-А и 5-1-Б , тако да у групи буде највише 15 ученика. Поделу одељења на групе извршиће одељењски старешина и о томе обавестити родитеље.
За свако одељење одређује се учионица у којој се остварују часови наставе. Распоред одељења по учионицама одредиће директор. Распоред ће бити истакнут на вратима учионице, на огласној табли школе и на огласној табли у зборници
Табеларни преглед распореда звоњења (ученици од 5. до 8. разреда)
 
ДРУГИ ЦИКЛУС
ЧАС ВРЕМЕ ТРАЈАЊА
1. 14.00-14.30
2. 14.35-15.05
3. 15.10-15.40
ВЕЛИКИ ОДМОР 10 минута (или 15 минута)
4. 15.50-16.20 (15.55-16.25
5. 16.25-16.55 (16.30-17.00)
6.*за седми и осми разред 17 – 17:30 (17:05-17:35)
 
  
Преглед обавезног фонда (из стручног упутства) по разредима
Назив предмета 5 разред 6 разред 7 разред 8 разред
Српски језик 5 4 4 4
Математика 4 4 4 4
Немачки језик 2 2 2 2
Енглески језик 2 2 2 2
Географија 1 2 2 2
Историја 1 2 2 2
Биологија 2 2 2 2
Физика   2 2 2
Хемија     2 2
Ликовна култура 1* 1* 1 1
Музичка култура 1* 1* 1 1
Техника и технологија 1 1 1 1
Информатика 1 1 1 1
Физичко и здравствено васпитање 1* 1* 1 1
Укупно: 22 25 27 27

*недељно се реализују два у петом разреду, односно један у шестом разреду од три означена предмета .

Наставници чији часови нису предвиђени планираним бројем часова, биће ангажовани на другим облицима подршке у реализацији наставе (настава грађанског васпитања у млађим разредима, осмишљеним активностима у продуженом боравку и сл.). Настава изборних предмета реализује се кроз пројектну наставу, интегрисаним садржајима или постављањем материјала за самостални рад ученика на школском сајту. Продукте својих самосталних активности ученици доносе на час који се реализује у школи, а ученици који у потпуности прате наставу у кућним условима у термину предвиђеном за оцењивање.

Приликом припремања за непосредну наставу у школи, наставници треба да израђују наставне материјале за часове у дигиталном облику како би се они могли користити и за учење на даљину. Препоручује се да стручна већа заједнички припремају и размењују наставне материјале.

Ученицима чији се родитељи определе за наставу од куће, уз праћење часова на РТС-у, припремљени наставни материјали за непосредну наставу, биће доступни у посебној секцији на школском сајту .  Ученици чији су се родитељи определили за праћење наставе у кућним условима своје свеске и домаће задатке доносиће предметном наставнику на прегледање у терминима одређеним за оцењивање.

При доласку у школу ученици старијих разреда користиће ђачки велики улаз, јер ће главни.мали улаз бити намењен ученицима који користе услугу продуженог боравка.

За време боравка у школи ученици неће напуштати школску зграду а препорука је да што мање напуштају своју учионицу и окупљају се у ходницима, холовима и тоалетима.
За време малих одмора на спрату дежурају наставници који имају следећи час (најмање два наставника). За време великог одмора, ученици обавезно напуштају учионицу и одлазе у двориште, изузев у случају неповољних временских прилика. У том случају дежурају наставници по распореду дежурства.
Сви часови обавезних предмета реализују се непосредно у школи и то у учионици и на отвореном простору ,летњој учионици кад је год могуће, а по утврђеном распореду који договорно праве предметни наставници водећи рачуна да у дворишту буде одређени број ученика.
Сумативно оцењивање спроводиће се искључиво непосредно у школи, а за ученике који наставу прате на даљину, у посебно организованим и планираним терминима.

РАСПОРЕД ОДЕЉЕЊА ДРУГОГ ЦИКЛУСА ПО УЧИОНИЦАМА

ПРИЗЕМЉЕ
Учионица бр. 10 Учионица бр.11 Учионица бр.12 Учионица бр.13
5/1 5/2 5/3 6/1
Приземље друга страна
Учионица бр 14 Учионица 15 Учионица 16 Учионица 17
6/2 6/3 7/1 7/2
 
Свечана сала – кабинет 1.музичко
Боравак
 Свечана сала –кабинет 2. јога и ритмичка гимнастика
Боравак
Свечана сала – кабинет 3. ликовно
Боравак
  Приземље –нови део – кабинет информатике
Боравак јутарњи и поподневни Боравак јутарњи и поподневни Боравак јутарњи и поподневни Настава информатике
                                                                      Спрат                                                                           
Кабинет српског
8/1
Кабинет математике ж
 8/2
Кабинет енглеско
    8/3
Кабинет биологије
  7/3
       
 ПП служба, наставници, старешине  и директор школе пружиће подршку у виду саветовања родитеља и ученика путем мејла , уколико је то потребно .
У школи је обезбеђена просторија за изолацију са топломером на даљину . Ако се јави ученик са симптомима респиративне инфекције у току наставе, обавештавају се надлежне институције и родитељи ученика .
 
 

Пројекат Наша Школа (nasaskola.rs) © Академија Филиповић
Нека права задржана. Администратори школа су одговорни за објављени садржај