Education template  

Извештаји и правилници

Април 2024

- Статут школе
- Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности ученика
- Правилник о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика за време боравка у школи и свих активности које организује школа

- Правила понашања ученика , родитеља ученика, запослених и других лица у основној школи "Краљ Петар II Карађорђевић"
- Правилник о употреби мобилног телефона, електронског уређаја и другог средства
- Пословник о раду школског одбора
- Пословник о раду наставничког већа
- Правилник о испитима у основној школи
- Правилник о похваљивају и награђивању ученика

Децембар 2023


- Извештај о раду школе током првог полугодишта школске 2023/24 године

Септембар 2023

Извештај о раду школе 2022-2023
- Извештај о раду директора 2022-2023
- Годишњи план рада школе  2023-2024


Септембар 2022

- Закон о основном образовању и васпитању
- Закон о основама система образовања и васпитања
- Посебан колективни уговор за запослене у основним, средњим школама и домовима ученика
- Правилник о унутрашњем узбуњивању
- Правилник о систематизацији радних места
- Правилник о похваљивању и награђивању ученика и наставника


- Извештај о раду директора
- Извештај годишњег рада 2021-2022
- Годишњи план рада 2022-2023
- Школски програм
- Развојни план школе за период 2022-2026

-  Статут
Правила понашања ученика
Правилник о раду
Правилник о васпитно-дисциплинској одговорности ученика
Правилник о правима и обавезама запослених
Пословник о организацији и раду школског одбораа
Пословник о раду Савета родитеља
Пословник о раду Наставничког већа
Пословник о раду ученичког парламента
- Правилник о безбедности ученика
Правилник о испитима
- Информатор о раду
Завршни рачун за 2021 годинуШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ОБА ЦИКЛУСА ОБРАЗОВАЊА ЗА ПЕРИОД 2022-2026 ГОДИНЕ
 
Октобар 2021

- Извештај за прво тромесечје 2021/2022 1-3 разред
- Извештај за прво тромесечје 2021/2022 5-8 разред


Септембар 2021

Извештај о раду директора 2020 -21
Извештај годишњег рада 2020-21

Годишњи план рада 2021-22


Завршни рачун за 2020 годину

04.12.2020. 

 - Оперативни план ОШ "Краљ Петар II Карађорђевић" (.PDF)

 - ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о календару образовно-васпитног рада основне школе за школску 2020_2021. годину (.PDF)

Извештаји за 2019/20 и план за 2020/2021 школску годину

Извештај о остваривању годишњег плана за школску 2019/2020
Извештај о раду директора за школску 2020/2021

Годишњи план рада за школску 2020/2021

COVID 19

- План примене мера
- Допуна Акта о процени ризика
- Како да заштитите себе и друге
- Маска
- Прање руку

Правилници ШУ

- Допис за ОШ и СШ - организовање наставе
- Упутство о мерама заштите
- Закључак кризног штаба стручно упутство за реализовање наставе
- Стручно упутство за организацију и реализацију образовно васпитног рада у основној школи у школској 2020-2021 години
- Сртучно упутство СШ


 - Анекс - одлука
- Анекс школског програма за 2018/2022

- Модел правилника COVID 19
- Модел одлуке о организацији радног времена током ванредног стања

- Правилник о спречавању сукоба интереса
- Правилник о заштити података личности
- Правилник о избору ученика генерације

- Годишњи план рада ОШ "Краљ Петар II Карађорђевић" за школску 2019/2020.годину
- Извештај о остваривању годишњег плана рада ОШ "Краљ Петар II Карађорђевић" за школску 2018/2019. годину
- Извештај о раду директора ОШ "Краљ Петар II Карађорђевић" за школску 2018/2019. годину
 


Статут
Правилник о испитима у основној школи
Правилник о правима, обавезама и одговорностима ученика
Правилник о избору ђака генерације
Остали правилници
- Лице за заштиту података личности
- Правилник о спречавању сукоба интереса


Пројекат Наша Школа (nasaskola.rs) © Академија Филиповић
Нека права задржана. Администратори школа су одговорни за објављени садржај